Regulamin korzystania z portalu gielda-rezerw.pl

Postanowienia ogólne

I Definicje

 1. GR - portal giełdowy gielda-rezerw.pl (adres kontaktowy - biuro@gielda-rezerw.pl) prowadzony przez Elnowa Janusz Nowastowski z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej 17,
 2. towar/oferta - przedmiot, który może być przedmiotem oferty, zgodnie z regulaminem,
 3. sprzedający - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dysponująca (w wyniku pomyślnego przejścia procedury rejestracyjnej) dostępem do usług oferowanych przez GR,
 4. kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, chcąca dokonać zakupu towaru w ramach GR,
 5. rejestracja - procedura zakładania konta,
 6. konto - rozwiązanie techniczne, za pośrednictwem którego sprzedający wprowadza i zarządza ofertami i innymi elementami związanymi z jego aktywnym udziałem w GR,
 7. login – identyfikator sprzedającego, którym posługuje się on w ramach logowania do konta na GR. Login ustalany jest w procesie rejestracji,
 8. e-mail - adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego sprzedający może wysyłać, odbierać i przechowywać wiadomości oraz inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej świadczonej przez wybranego klienta poczty elektronicznej (programu do wysyłania, odbierania i przechowywania wiadomości). Adres e-mail podawany przez sprzedającego w trakcie rejestracji jest jednocześnie loginem do konta na GR,
 9. hasło - ciąg znaków niezbędny do każdorazowego zalogowania, ustalany przez sprzedającego w trakcie rejestracji wraz z loginem (adresem e-mail).

II Warunki korzystania

 1. Sprzedającymi/kupującymi na GR mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Osoby fizyczne, w celu rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie swojego imienia i nazwiska, pełnego adresu kontaktowego wraz z nazwą miasta i regionu (województwa), numeru identyfikacji podatkowej NIP, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail (loginu) oraz hasła.
 3. Osoby fizyczne korzystające z GR w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zobowiązane są również podać nazwę firmy, pod którą prowadzą działalność gospodarczą.
 4. Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt. II 1., a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu na GR, może dokonać osoba, która jest upoważniona do prowadzenia spraw upłynnień towarów, na rzecz tejże osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.
 5. W celu rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail (loginu) oraz hasła, numeru telefonu kontaktowego, pełnej nazwy podmiotu rejestrowanego, jego numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz adresu jego siedziby wraz z nazwą miasta i regionu (województwa). Rejestracja na GR jest bezpłatna.
 6. Podczas rejestracji generowane jest zamówienie skierowane do GR (zamówienie to jest automatycznie wysyłane na podany podczas rejestracji adres e-mail), które należy wydrukować w celu złożenia na nim podpisów osób upoważnionych do zamówień zewnętrznych. Podpisane zamówienie należy zeskanować i odesłać do GR w formie załącznika, korzystając z adresu e-mail wyszczególnionego w pkt. I 1. niniejszego regulaminu.
 7. Z chwilą zakończenia rejestracji dochodzi do złożenia zamówienia i tym samym zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a GR, której przedmiotem są usługi świadczone przez GR, o warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 8. GR może uzależnić rejestrację lub korzystanie z portalu przez sprzedającego, od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w pkt. II 2. i II 3.
 9. Korzystanie z usług GR jest całkowicie bezpłatne, począwszy od dnia rejestracji do ostatniego dnia miesiąca, w którym tej rejestarcji dokonano.
 10. Począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca opłata wynosi 50zł netto, za każdy kolejny miesiąc prezentacji towarów/ofert na portalu.
 11. Sprzedający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 12. W wyniku prawidłowej rejestracji, GR tworzy dla sprzedającego konto przypisane do adresu e-mail (loginu), podanego w formularzu rejestracyjnym. Sprzedający uzyskuje dostęp do konta, po podaniu w formularzu logowania prawidłowego loginu i hasła.
 13. Konto zawiera dane sprzedającego, podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych, sprzedający powinien niezwłocznie powiadomić o tym obsługę GR, korzystając z adresu e-mail wyszczególnionego w pkt. I 1. niniejszego regulaminu.
 14. Sprzedający może posiadać więcej niż jedno konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień regulaminu.
 15. W przypadku naruszenia regulaminu przez sprzedającego, obsługa GR zastrzega sobie prawo do usunięcia jego konta. Sprzedający w momencie rejestracji, wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez GR.
 16. Sprzedający nie ma możliwości własnoręcznej zmiany swoich danych osobowych na GR. W tym celu zobowiązany jest do kontaktu z obsługą GR, korzystając z adresu e-mail wyszczególnionego w pkt. I 1. niniejszego regulaminu.
 17. Sprzedający może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych. GR może odmówić usunięcia danych osobowych w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa.
 18. Rejestracja na GR wymaga wprowadzenia pełnych danych teleadresowych (mi.in. ulica, telefon, e-mail, osoba kontaktowa). Wszystkie w/w dane zostaną udostępnione kupującym na portalu.
 19. Sprzedającym nie wolno korzystać z kont innych sprzedających oraz udostępniać swojego konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia konta firmowego, osobom należycie upoważnionym przez sprzedającego do działania w jego imieniu. Sprzedający powinien zachować w tajemnicy hasło do konta.
 20. Sprzedający korzystający z GR, akceptując niniejszy regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Wyraża również zgodę na przetwarzanie danych, dotyczących korzystania z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez GR w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od GR. GR informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu sprzedającemu przysługuje prawo do poprawiania swoich danych.

Oferty

I Dodawanie ofert/towarów

 1. Dodawanie towarów jest bezpłatne i możliwe za pomocą linku dodaj produkt, po uprzednim zalogowaniu się do konta na GR. Wszystkie nowo dodane oferty będą prezentowane w kategorii ostatnio dodane.
 2. Oferty zawierające treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie, naruszające prawa GR lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego zostaną usunięte.
 3. Obsługa GR nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie sprzedających, za oferowane przez nich towary i usługi oraz nie pośredniczy w bezpośredniej sprzedaży.
 4. Zdjęcia towarów nie mogą zawierać treści uważanych za obelżywe ani żadnych innych elementów łamiących regulamin.
 5. Umieszczane oferty nie mogą być rzeczami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), bądź których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

II Usługi związane z korzystaniem z konta

 1. Ilość dodawanych ofert jest nieograniczona.
 2. Każdy sprzedający ma prawo do przypomnienia w razie potrzeby hasła dostępu do konta, poprzez kontakt z obsługą GR, korzystając z adresu e-mail wyszczególnionego w pkt. I 1. postanowień ogólnych niniejszego regulaminu. GR zastrzega sobie prawo do weryfikacji sprzedającego, również drogą telefoniczną.
 3. Każdy sprzedający powinien zatroszczyć się o to, aby jego zapytania nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty, zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.

Rola GR

I Generalia

 1. GR sprawuje funkcję eminenta ogłoszeń i nie ponosi odpowiedzialności za zachowania kupujących/sprzedających ani za nienależyte wykonanie, bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w wyniku transakcji. GR w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów sprzedawanych w ramach ogłoszeń, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez sprzedających, ich zdolność do sprzedaży oraz wypłacalność kupujących. GR nie ponosi odpowiedzialności, za niezawarcie umowy kupna/sprzedaży.
 2. GR nie sprawdza towarów oferowanych w ramach ofert, zastrzega sobie jednak możliwość edycji/usunięcia oferty, o czym informuje sprzedającego.
 3. GR może usunąć ofertę, w przypadku gdy czynności związane z nią naruszają postanowienia regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, bądź negatywnie wpływają na dobre imię GR. Usunięte oferty nie mogą zostać przywrócone.
 4. GR może zawiesić na czas określony albo nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie konta sprzedającego, w przypadku gdy jego działania naruszają postanowienia regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię GR, w inny sposób szkodzą GR, bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy konto wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w pkt. II 2. i II 3 postanowień ogólnych niniejszego regulaminu. Niezależnie od zawieszenia konta, sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, będące podstawą do zawieszenia konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem GR.
 5. Sprzedający, którego konto jest zawieszone, nie może w tym czasie ponownie zarejestrować się na GR bez uprzedniej zgody obsługi GR. GR może odmówić sprzedającemu ponownej rejestracji także wówczas, gdy jego konto było zawieszone w przeszłości.
 6. GR zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta sprzedającego, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności poprzez spamming, reklamę konkurencyjnych serwisów oraz używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe. GR zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta sprzedającego, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla GR.
 7. GR zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług GR.
 8. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez GR na podstawie niniejszego regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

II Zmiany regulaminu

 1. GR może zmienić regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach GR. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez GR, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na GR zmienionego regulaminu, z zastrzeżeniem, że oferty umieszczone przed wejściem w życie zmian, są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 2. Każdy sprzedający po wejściu w życie zmian, zostanie o nich powiadomiony drogą elektroniczną (via e-mail), otrzymując tym samym możliwość ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z GR.

III Rozwiązanie umowy

 1. Sprzedający może w każdym czasie rozwiązać umowę z GR (dotyczącą określonego konta) drogą elektroniczną lub listowną, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. Z ważnych przyczyn, umowa może zostać rozwiązana przez GR, za wypowiedzeniem w formie elektronicznej (na podany przy rejestracji adres) lub telefonicznie przez przedstawiciela GR
 3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji GR, sprzedający nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody GR

IV Polityka ochrony prywatności

 1. Podane przez sprzedającego dane osobowe, GR zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych sprzedających, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych w ramach GR.
 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. II 2. i II 3. postanowień ogólnych niniejszego regulaminu jest konieczne do zawarcia umowy o świadczenie usług w ramach GR. Każdy sprzedający ma prawo do poprawiania treści swoich danych.
 4. Dane sprzedających, mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 5. GR zapewnia sprzedającym możliwość modyfikacji danych osobowych, na zasadach określonych w pkt. II 9. postanowień ogólnych niniejszego regulaminu. GR zapewnia sprzedającym możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych, w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. II 6. postanowień ogólnych niniejszego regulaminu, a także w innych przypadkach, jeśli wynika to z obowiązujących przepisów prawa. GR może odmówić usunięcia danych sprzedającego, w przypadku gdy ten nie uregulował wszystkich należności wobec GR lub też swoim dotychczasowym zachowaniem na GR, naruszył regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności sprzedającego.
 6. GR wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
Elnowa Bydgoszcz

Profesjonalna obsługa naszych klientów...